Scroll Top

Media

Artikel over de Kandidatenmarkt in het inspiratiemagazine van het Oranje Fonds

Recent is er een artikel verschenen over de Kandidatenmarkt in het zogenaamde inspiratiemagazine van het Oranje Fonds.

In dit artikel wordt een van onze medewerkers, Margot van der Reijden, geïnterviewd over een kandidaat die een “Duwtje in de rug kan gebruiken”, zoals de kop van het artikel luidt. Zoals zoveel jongeren van zijn leeftijd was Verron(20) iemand die niet zo goed wist hoe hij verder moest met zijn leven. School? Werk? Een combinatie van die twee? Hij wist het niet. Totdat hij in aanraking kwam met het team van de Kandidatenmarkt. En wij hielpen hem aan een werkervaringsplek.

Voor het hele artikel en meer informatie over het Oranje Fonds, met een link om het magazine aan te vragen, klik hier.

Artikel van Movisie over het project Next Step van de Kandidatenmarkt

Het project Next Step van de Kandidatenmarkt in Amsterdam is aangesloten bij de versneller ‘Zwerfjongeren; Geloof in eigen kunnen’ van het Kansfonds. Het project richt zich op jongeren vanaf 17 jaar om hen te bewegen naar stabiliteit, een vaste woon- of verblijfplaats, inkomen uit arbeid, nieuwe netwerken en een schuldenvrij bestaan.

De Kandidatenmarkt is opgericht in 2012 toen jongeren midden in de economische crisis moeite hadden met het vinden van werk. Hoewel een groot deel van de jongeren slechts een steuntje in de rug nodig hadden, bleek een groep jongeren intensievere begeleiding nodig te hebben. Om deze reden is er voor jongeren in een kwetsbare positie aandacht voor ondersteuning bij het oplossen of verlichten van problemen op verschillende leefdomeinen, zoals financiën en wonen. ‘In eerste instantie lijkt het alsof de jongere aanklopt met alleen bijvoorbeeld de vraag: ‘Ik zoek een baan’. Maar vaak is er meer aan de hand dan alleen het zoeken van een baan’, aldus een sociaal professional van de Kandidatenmarkt.

Project in het kort

Het doel van het project is om de zelfredzaamheid van jongeren in een kwetsbare positie te vergroten. Centraal hierbij staat de inzet van sociale netwerken. De Kandidatenmarkt heeft door de jaren heen een grote community van ambassadeurs en (oud-)kandidaten opgebouwd, waar elke nieuwe kandidaat onderdeel van wordt. Vanaf de aanmelding wordt de jongere dan ook een kandidaat genoemd. De jongere wordt ondersteund om obstakels die in de weg staan bij het hebben van een stabieler bestaan, zelf aan te pakken. De achtergronden en problematiek die de kandidaten belemmeren in hun zelfredzaamheid richting werk of opleiding, zijn zeer uiteenlopend. Daarom wordt maatwerk geboden. Op basis van behoeften en wensen kan de kandidaat werken aan de volgende vier Skills: WorkSkills (arbeidstoeleiding), MoneySkills (schuldhulpverlening), LifeSkills (zorg en jeugdzorg) en NetwerkSkills (inzicht verkrijgen in het inzetten, vergroten en behouden van het eigen netwerk). Ook worden (oud-)kandidaten ingezet als ervaringsdeskundigen waar nodig en gewenst. ‘Wij leren ze om hun problemen aan te pakken met behulp van hun eigen netwerk, zodat ze het uiteindelijk zelf kunnen’, aldus een sociaal professional van de Kandidatenmarkt. Naast individuele trajecten, worden de verscheidene trainingen ook aangeboden als lespakket en gegeven aan ROC leerlingen.

Een traject met een duur van 10 á 12 weken bestaat uit de volgende zes stappen:

Aanmelding. Kandidaten melden zich aan bij de Kandidatenmarkt. Nieuwe kandidaten komen binnen via (oud-)kandidaten, school of partnerorganisaties zoals verscheidene uitzendbureaus en het Jongeren Informatie Punt (JIP) in Amsterdam. Er zijn zowel vrijwillige als doorgestuurde kandidaten.

Kennismaking. Er vindt een kennismakingsgesprek plaats met de kandidaat en deze wordt voorgesteld aan alle medewerkers. Het doel van dit gesprek is om een gelijkwaardige relatie op te bouwen en goed in beeld te krijgen wat de hulpvraag is. De praktijk wijst uit dat er vaak sprake is van problemen op meerdere leefdomeinen, waaronder het hebben van schulden en gebrek aan onderdak. Er wordt geïnventariseerd welke problemen een arbeidstoeleiding in de weg zitten en urgentie vragen om allereerst aan te pakken, zoals het vinden van een slaapplek.

Netwerkanalyse. Het eigen netwerk van de kandidaat wordt (visueel) in kaart gebracht. Hierin worden waardevolle personen uitgelicht die de kandidaat kunnen ondersteunen bij diens hulpvraag. Dit zijn de personen in hun eigen omgeving die nét dat extra voor ze kunnen doen. Enkele genoemde vragen voor een dergelijke analyse zijn: ‘Wie in je gezin kun jij ’s nachts wakker bellen of rent voor jou als je hem of haar iets vraagt?’, ‘Wat betekent deze persoon voor jou?’, ‘Met welke dienst kan deze persoon jou helpen?’, ‘Wie was vroeger belangrijk voor jou?’, aldus een sociaal professional van de Kandidatenmarkt.

Doelbepaling. Er wordt gewerkt binnen het format: doel, subdoel en (kleine) acties. Deze acties worden omgezet in taken. Op deze manier wordt er taakgericht gewerkt, waarbij er aandacht is voor wat de kandidaat aankan en waar hij of zij in korte tijd naartoe wil groeien.

Uitvoering. Taken worden door de kandidaat uitgevoerd. Deze kunnen zeer uiteenlopend zijn. Waar de één op zoek is naar een slaapplek, werkt de andere aan het krijgen van inzicht in de hoogte van zijn of haar schulden. Bij het uitvoeren van een taak wordt een kandidaat ondersteund door een coach of een (oud-)kandidaat met ervaring op dit vlak.

Evaluatie. Middels één-op-één gesprekken wordt de vooruitgang gemonitord, waarbij tussentijdse successen worden gevierd.

Wat zijn hierin werkzame elementen?

 • Maak de begeleiding toegankelijk en laagdrempelig.
 • Bouw een gelijkwaardige relatie op vanuit inclusie en wederkerigheid. Creëer ruimte voor informele gesprekken door bijvoorbeeld samen te lunchen en/of boodschappen te doen.Focus op de jongeren en zet ze vóór andere werkzaamheden.
 • Zorg voor een goede match tussen (hoofd)begeleider en de jongere, waarbij de overige begeleiders als vangnet dienen. Geef de kandidaat de ruimte om te kunnen switchen van begeleider indien nodig of gewenst.
 • Verplaats je als begeleider goed in de jongere en werk vraag- en taakgericht.
 • Neem de jongere serieus en geef ze een stem. Vraag ze bijvoorbeeld naar verbeterpunten binnen een project.
 • Zet de talenten van de jongere in binnen de eigen organisatie.
 • Vier tussentijdse successen.
 • Bouw aan relaties met andere organisaties en bedrijven, zodat jongeren makkelijker geplaatst kunnen worden.
 • Zorg voor nauwe samenwerking tussen samenwerkingsorganisaties. Heb bijvoorbeeld korte lijntjes met scholen of (leer)werkplekken waar de jongere actief is. Op deze manier wordt het functioneren van de kandidaat beter in beeld gebracht en bijgestuurd waar nodig.
 • Heb geduld.
 • Werk aan de vertrouwensband met de kandidaat en ondersteun waar nodig. Indien het huidige sociale netwerk van de kandidaat nog niet toereikend genoeg is, ga dan zelf mee naar bijvoorbeeld belangrijke afspraken.
 • Onthoud dat de aanhouder wint. Blijf actief contact te zoeken met een kandidaat als er plots radiostilte is en blijf stimuleren om het traject af te maken. Maak vooral gebruik van WhatsApp of telefonisch contact.

Link naar originele artikel door Movisie.

Contactgegevens

Project Kandidatennetwerk, De Kandidatenmarkt
Notweg 38-1, 1068 LL, Amsterdam
info@dekandidatenmarkt.nl, +31 20 716 38 48, www.dekandidatenmarkt.nl

Onlangs heeft de Kandidatenmarkt het boek ‘MoneyStories’ gepubliceerd. Hierin delen jongeren hun aangrijpende verhalen over persoonlijke ervaringen met schulden en armoede. Het boek is onderdeel van de preventieve schuldaanpak ‘Money Story’. Neem bij interesse contact op met de Kandidatenmarkt.

De Kandidatenmarkt helpt samen met consortium x02025 gemeente Amsterdam bij versnelling energietransitie

Een consortium van 6 partijen gaat de koplopersaanpak energietransitie in Amsterdam voortzetten. Het gaat om een breed samenwerkingsverband tussen de community 02025 Amsterdam koploper schone energie, TwynstraGudde, DWA, Tertium, Creative Agency Vandejong en de Kandidatenmarkt. Deze partijen hebben met hun gezamenlijke aanpak de gemeentelijke aanbesteding gewonnen. De inbreng van ieders specialismen zorgt voor een krachtige ondersteuning van de wens van de gemeente om in Amsterdam flink vaart te maken met de energietransitie.

De gemeente Amsterdam en de betrokken partijen zijn van mening dat koplopers in buurten een belangrijke functie hebben. Denk aan bewoners, ondernemers en organisaties die laten zien wat er allemaal wél kan. De tijd is nu aangebroken dat er sneller van de kennis, ervaringen en oplossingen van hen geleerd wordt. De koplopers gaan bijdragen aan het in het Amsterdamse coalitieakkoord (2018) vastgestelde doel van 55% CO2 reductie in 2030. Ook moet Amsterdam in 2040 aardgasvrij zijn en in 2050 klimaatneutraal. “Met het gezamenlijk voortzetten van de koploperaanpak realiseren we een versnelling in de overgang naar schone energie. Dit doen we door het netwerk van koplopers te verbinden, versterken en vergroten.” vertelt Thijs Haverkamp, projectleider 02025 bij Oranje Energie.

Vergroten netwerk
“De ambitie van de koplopers én de gemeente ligt hoog en het is dus van belang dat het netwerk groter en effectiever wordt”, vertelt Hanke Nijman, van de adviesgroep Energie van Twynstra Gudde. “We nodigen daarom de stad uit om ambitieuze plannen aan te dragen. Wij gaan hen helpen bij het vinden van financiering, middelen en netwerk binnen en buiten de stad. Ook zullen we gaan werken met jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt om nieuwe doelgroepen aan te spreken. Door de activiteiten in en voor het koplopers netwerk zichtbaar te maken voor de stad en daarbuiten, creëren we een aanzuigende werking voor middelen en medestanders en zorgen we voor erkenning voor de koplopers.”

Vanaf 1 juni 2019 start ons consortium met deze opdracht, die in beginsel een jaar duurt.

Kader: Over het consortium

 • Oranje Energie: ondernemerscoöperatie en spin in het web van Amsterdamse koplopers en de beweging 02025. Kent de uitdagingen van Amsterdamse koplopers én weet hoe hierop te acteren.
 • DWA: expert in verduurzaming van de gebouwde omgeving en met kennis van techniek en aandacht voor de gebruiker. Bijna 10 jaar ervaring als coördinator van het Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland.
 • Creative Agency Vandejong: ervaren in het ontwikkelen van uitnodigende concepten in strategische communicatie in Amsterdam. Initiatiefnemer van Spring House.
 • Tertium: ervaren in strategische communicatie en participatie bij complexe thema’s op het snijvlak van wetenschapscommunicatie en burgerparticipatie.
 • De Kandidatenmarkt: sociale onderneming die werkzoekende jongeren uit Amsterdam helpt bij het vinden van een baan met een unieke alles-in-één-aanpak.
 • TwynstraGudde: organisatieadviesbureau met jarenlange ervaring op het snijvlak van overheid en netwerksamenleving, in Amsterdam en daarbuiten.

Interview met ‘spookjongere’

kwartaalblad Mede van Kansfonds


Felino Medina (29) was jarenlang een ‘spookjongere’. Deze jongeren zijn niet ingeschreven bij een gemeente, gaan niet naar school, hebben geen baan en geen uitkering. Daardoor vallen ze buiten de radar van alle instanties. Felino spreekt met zijn verhaal voor een veel grotere groep kandidaten die middels het Kansfonds project bij de Kandidatenmarkt weer perspectief vinden.

Felino (29) vertelt in het artikel van kwartaalblad Mede van Kansfonds over zijn situatie en de steun die hij bij de Kandidatenmarkt vond.

‘Bij de Kandidatenmarkt vond ik eindelijk een plek waar ik altijd terecht kon. Op die mensen kon ik terugvallen. Ze leerden me dat ik mijn problemen onder ogen moest zien. Rustig blijven en je zaakjes regelen. Dus dat deed ik. Proberen alles op een rijtje te krijgen. Een ID regelen, werk zoeken, schulden afbetalen. De rust die dat gaf, kende ik niet. Stapje voor stapje werd ik sterker.’  Lees het hele artikel hier. 

De Kandidatenmarkt bij LifestyleXperience+

 


Op zaterdag 22 augustus zond RTL4 een item uit over De Kandidatenmarkt en de strijd tegen jeugdwerkloosheid. Kijk hieronder de uitzending terug!